CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Các Điều khoản này chi phối

• việc sử dụng Ứng dụng này và

• bất kỳ Thỏa thuận liên quan nào khác hoặc mối quan hệ pháp lý với Chủ sở hữu

theo cách ràng buộc pháp lý. Các từ viết hoa được định nghĩa trong phần dành riêng có liên quan của tài liệu này.

Người dùng phải đọc kỹ tài liệu này.

Chủ sở hữu cung cấp Sản phẩm thông qua App Store. Mặc dù toàn bộ mối quan hệ hợp đồng liên quan đến các Sản phẩm này chỉ do Chủ sở hữu và Người dùng tham gia, Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Apple có thể thực thi các Điều khoản này với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này tạo ra bất kỳ mối quan hệ lao động, đại lý hoặc đối tác nào giữa các bên liên quan.

Ứng dụng này được cung cấp bởi:

Bamboo Inc – Lý Nam Đế, Hương Long, Thành Phố Huế, Việt Nam

Email liên hệ của chủ sở hữu: tre.education.organization@gmail.com

Sơ lược những điều Người dùng nên biết

• Xin lưu ý rằng một số điều khoản trong các Điều khoản này chỉ có thể áp dụng cho một số danh mục Người dùng nhất định. Đặc biệt, một số điều khoản nhất định chỉ có thể áp dụng cho Người tiêu dùng hoặc những Người dùng không đủ điều kiện là Người tiêu dùng. Những giới hạn như vậy luôn được đề cập rõ ràng trong mỗi điều khoản bị ảnh hưởng. Trong trường hợp không có bất kỳ đề cập nào như vậy, các điều khoản sẽ áp dụng cho tất cả Người dùng.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trừ khi được quy định khác, các điều khoản sử dụng được nêu chi tiết trong phần này thường được áp dụng khi sử dụng Ứng dụng này.

Các điều kiện sử dụng hoặc quyền truy cập đơn lẻ hoặc bổ sung có thể áp dụng trong các tình huống cụ thể và trong những trường hợp như vậy cũng được chỉ ra trong tài liệu này.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng này, Người dùng xác nhận đáp ứng các yêu cầu sau:

• Không có giới hạn nào đối với Người dùng về tư cách là Người tiêu dùng hoặc Người dùng doanh nghiệp;

• Người dùng không ở quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”;

• Người dùng không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ;

Nội dung trên Ứng dụng này

Trừ khi có quy định khác hoặc có thể nhận biết rõ ràng, tất cả nội dung có sẵn trên Ứng dụng này đều do Chủ sở hữu hoặc người cấp phép của Chủ sở hữu hoặc người cấp phép sở hữu hoặc cung cấp.

Chủ sở hữu cam kết nỗ lực tối đa để đảm bảo rằng nội dung được cung cấp trên Ứng dụng này không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành hoặc quyền của bên thứ ba. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được kết quả như vậy.

Trong những trường hợp như vậy, không ảnh hưởng đến bất kỳ đặc quyền pháp lý nào của Người dùng để thực thi quyền của họ, Người dùng vui lòng báo cáo các khiếu nại liên quan bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này.

Các quyền liên quan đến nội dung trên Ứng dụng này – Mọi quyền được bảo lưu

Chủ sở hữu nắm giữ và bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ nội dung nào như vậy.

Do đó, người dùng không được sử dụng nội dung đó theo bất kỳ cách nào không cần thiết hoặc ngầm hiểu về việc sử dụng Dịch vụ đúng cách.

Cụ thể, nhưng không có giới hạn, Người dùng không được sao chép, tải xuống, chia sẻ (vượt quá các giới hạn quy định bên dưới), sửa đổi, dịch, chuyển đổi, xuất bản, truyền, bán, cấp phép phụ, chỉnh sửa, chuyển giao / chuyển nhượng cho các bên thứ ba hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ nội dung có sẵn trên Ứng dụng này, cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào làm như vậy thông qua Người dùng hoặc thiết bị của họ, ngay cả khi Người dùng không biết.

Khi được nêu rõ ràng trên Ứng dụng này, Người dùng có thể tải xuống, sao chép và / hoặc chia sẻ một số nội dung có sẵn thông qua Ứng dụng này cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại duy nhất và với điều kiện là quyền sở hữu bản quyền và tất cả các quyền khác do Chủ sở hữu yêu cầu được triển khai chính xác.

Mọi giới hạn luật định hiện hành hoặc ngoại lệ đối với bản quyền sẽ không bị ảnh hưởng.

Truy cập vào các tài nguyên bên ngoài

Thông qua Ứng dụng này, Người dùng có thể có quyền truy cập vào các tài nguyên bên ngoài do bên thứ ba cung cấp. Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng Chủ sở hữu không có quyền kiểm soát các tài nguyên đó và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung và tính khả dụng của chúng.

Các điều kiện áp dụng cho bất kỳ tài nguyên nào do bên thứ ba cung cấp, bao gồm cả những điều kiện áp dụng cho bất kỳ khả năng cấp quyền nào đối với nội dung, là kết quả của các điều khoản và điều kiện của mỗi bên thứ ba đó hoặc, nếu không có những điều đó, luật pháp hiện hành.

Đặc biệt, trên Ứng dụng này, Người dùng có thể thấy các quảng cáo do các bên thứ ba cung cấp. Chủ sở hữu không kiểm soát hoặc kiểm duyệt các quảng cáo được hiển thị qua Ứng dụng này. Nếu Người dùng nhấp vào bất kỳ quảng cáo nào như vậy, họ sẽ tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào chịu trách nhiệm về quảng cáo đó.

Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ sự tương tác như vậy với bên thứ ba, chẳng hạn như bất kỳ vấn đề gì do truy cập các trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng nội dung của bên thứ ba.

Sử dụng được chấp nhận

Ứng dụng này và Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi những gì chúng được cung cấp, theo các Điều khoản này và luật hiện hành.

Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc họ sử dụng Ứng dụng này và / hoặc Dịch vụ không vi phạm luật, quy định hiện hành hoặc quyền của bên thứ ba.

Do đó, Chủ sở hữu có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp thích hợp nào để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình bao gồm bằng cách từ chối Người dùng truy cập vào Ứng dụng này hoặc Dịch vụ, chấm dứt hợp đồng, báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào được thực hiện thông qua Ứng dụng này hoặc Dịch vụ cho các cơ quan có thẩm quyền – chẳng hạn như cơ quan tư pháp hoặc hành chính – bất cứ khi nào Người dùng tham gia hoặc bị nghi ngờ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

• vi phạm luật, quy định và / hoặc các Điều khoản này;

• vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba;

• làm tổn hại đáng kể đến lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu;

• xúc phạm Chủ sở hữu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Thời hạn hợp đồng

Đăng ký

Đăng ký cho phép Người dùng nhận Sản phẩm liên tục hoặc thường xuyên trong một khoảng thời gian xác định.

Đăng ký trả phí bắt đầu vào ngày Chủ sở hữu nhận được khoản thanh toán.

Để duy trì đăng ký, Người dùng phải trả phí định kỳ bắt buộc một cách kịp thời. Nếu không làm như vậy có thể gây ra gián đoạn dịch vụ.

Các đăng ký được xử lý qua Apple ID

Người dùng có thể đăng ký Sản phẩm bằng ID Apple được liên kết với tài khoản Apple App Store của họ bằng cách sử dụng quy trình liên quan trên Ứng dụng này. Khi làm như vậy, Người dùng thừa nhận và chấp nhận điều đó

• mọi khoản thanh toán đến hạn sẽ được tính vào tài khoản Apple ID của họ;

• các đăng ký sẽ tự động được gia hạn trong cùng một thời hạn trừ khi Người dùng hủy ít nhất 24 giờ trước khi giai đoạn hiện tại hết hạn;

• bất kỳ và tất cả các khoản phí hoặc khoản thanh toán đến hạn gia hạn sẽ được tính trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại;

• Có thể quản lý hoặc hủy đăng ký trong cài đặt tài khoản Apple App Store của Người dùng.

Các điều khoản trên sẽ được ưu tiên áp dụng dựa trên bất kỳ điều khoản mâu thuẫn hoặc khác biệt nào của các Điều khoản này.

Trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Người dùng Úc

Giới hạn trách nhiệm

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ đảm bảo, điều kiện, bảo hành, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà Người dùng có thể có theo Đạo luật cạnh tranh và tiêu dùng 2010 (Cth) hoặc bất kỳ luật nào tương tự của Tiểu bang và Lãnh thổ và không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi (quyền không thể loại trừ). Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với Người dùng, bao gồm trách nhiệm pháp lý do vi phạm quyền không thể loại trừ và trách nhiệm pháp lý không bị loại trừ theo Điều khoản sử dụng này, bị giới hạn, theo quyết định riêng của Chủ sở hữu, – hiệu suất của các dịch vụ hoặc thanh toán chi phí cung cấp lại các dịch vụ.

Người dùng Hoa Kỳ

Tuyên bố từ chối bảo đảm

Ứng dụng này được cung cấp nghiêm ngặt trên cơ sở “nguyên trạng” và “khi có sẵn”. Việc sử dụng Dịch vụ do Người dùng tự chịu rủi ro. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Chủ đầu tư từ chối rõ ràng tất cả các điều kiện, tuyên bố và bảo đảm – dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được người dùng lấy từ chủ sở hữu hoặc thông qua Dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ ràng ở đây.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Chủ sở hữu, các công ty con, chi nhánh, người cấp phép, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên không đảm bảo rằng nội dung là chính xác, đáng tin cậy hoặc đúng; rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Người dùng; rằng Dịch vụ sẽ khả dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào, không bị gián đoạn hoặc an toàn; rằng mọi khiếm khuyết hoặc sai sót sẽ được sửa chữa; hoặc rằng Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. Bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ đều do người dùng tự chịu rủi ro và người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động của Người dùng hoặc mất dữ liệu do việc tải xuống đó hoặc Người dùng sử dụng Dịch vụ.

Chủ sở hữu không đảm bảo, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ siêu liên kết nào và Chủ sở hữu sẽ không phải là một bên tham gia hoặc trong bất kỳ theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa Người dùng và nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba.

Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường với trình duyệt web, thiết bị di động và / hoặc hệ điều hành của Người dùng. Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể nhận thấy hoặc thực tế phát sinh từ nội dung Dịch vụ, việc vận hành hoặc sử dụng Dịch vụ này.

Luật liên bang, một số tiểu bang và các khu vực pháp lý khác, không cho phép loại trừ và giới hạn một số bảo đảm ngụ ý. Các loại trừ trên có thể không áp dụng cho Người dùng. Thỏa thuận này cung cấp cho Người dùng các quyền pháp lý cụ thể và Người dùng cũng có thể có các quyền khác tùy theo từng bang. Những tuyên bố từ chối trách nhiệm và loại trừ theo thỏa thuận này sẽ không áp dụng trong phạm vi bị luật hiện hành cấm.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên của nó sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào

• mọi thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc ví dụ, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, Dịch vụ; và

• bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào do tấn công, giả mạo hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ hoặc tài khoản Người dùng hoặc thông tin có trong đó;

• bất kỳ lỗi, nhầm lẫn hoặc không chính xác của nội dung;

• thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào, do Người dùng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ;

• bất kỳ truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của Chủ sở hữu và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó;

• bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Dịch vụ;

• mọi lỗi, vi-rút, trojan, hoặc những thứ tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ;

• bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ; và / hoặc

• hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại, tố tụng, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào với số tiền vượt quá số tiền Người dùng thanh toán cho Chủ sở hữu dưới đây trong 12 tháng trước đó hoặc khoảng thời gian của thỏa thuận này giữa Chủ sở hữu và Người dùng, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

Phần giới hạn trách nhiệm này sẽ áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép trong khu vực tài phán hiện hành cho dù trách nhiệm bị cáo buộc là dựa trên hợp đồng, sai phạm, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc bất kỳ cơ sở nào khác, ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó các giới hạn hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho Người dùng. Các điều khoản cung cấp cho Người dùng các quyền pháp lý cụ thể và Người dùng cũng có thể có các quyền khác tùy theo khu vực tài phán. Các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý theo các điều khoản sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm bởi luật hiện hành.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Chủ sở hữu và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên của Chủ sở hữu vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc yêu cầu, thiệt hại, nghĩa vụ tổn thất, nợ phải trả, chi phí hoặc nợ và các chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí và chi phí pháp lý, phát sinh từ

• Việc sử dụng và truy cập Dịch vụ của Người dùng, bao gồm bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào được Người dùng truyền hoặc nhận;

• Người dùng vi phạm các điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Người dùng vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào được nêu trong các điều khoản này;

• Người dùng vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền nào về quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ;

• Người dùng vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào;

• bất kỳ nội dung nào được gửi từ tài khoản của Người dùng, bao gồm quyền truy cập của bên thứ ba bằng tên người dùng, mật khẩu hoặc biện pháp bảo mật duy nhất của Người dùng, nếu có, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin gây hiểu lầm, sai lệch hoặc không chính xác;

• Hành vi sai trái cố ý của người dùng; hoặc

• cung cấp theo luật định của Người dùng hoặc các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên trong phạm vi luật hiện hành cho phép.

Các điều khoản chung

Không từ bỏ

Việc Chủ sở hữu không khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào như vậy. Không có sự từ bỏ nào được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

Dịch vụ bị gián đoạn

Để đảm bảo mức dịch vụ tốt nhất có thể, Chủ sở hữu có quyền ngắt Dịch vụ để bảo trì, cập nhật hệ thống hoặc bất kỳ thay đổi nào khác, thông báo một cách thích hợp cho Người dùng.

Trong giới hạn của pháp luật, Chủ sở hữu cũng có thể quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hoàn toàn Dịch vụ. Nếu Dịch vụ bị chấm dứt, Chủ sở hữu sẽ hợp tác với Người dùng để cho phép họ rút Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin theo luật hiện hành.

Ngoài ra, Dịch vụ có thể không khả dụng do các lý do nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Chủ sở hữu, chẳng hạn như “trường hợp bất khả kháng” (ví dụ: hành động lao động, sự cố cơ sở hạ tầng hoặc mất điện, v.v.).

Bán lại dịch vụ

Người dùng không được sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Ứng dụng này và Dịch vụ của Ứng dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của Chủ sở hữu, được cấp trực tiếp hoặc thông qua một chương trình bán lại hợp pháp.

Chính sách quyền riêng tư

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của họ, Người dùng có thể tham khảo chính sách bảo mật của Ứng dụng này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Không làm phương hại đến bất kỳ điều khoản cụ thể nào của các Điều khoản này, mọi quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền bằng sáng chế và quyền thiết kế liên quan đến Ứng dụng này là tài sản độc quyền của Chủ sở hữu hoặc người cấp phép của Chủ sở hữu và phải tuân theo sự bảo vệ được cấp bởi luật hiện hành hoặc các điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Tất cả các nhãn hiệu – danh nghĩa hoặc nghĩa bóng – và tất cả các nhãn hiệu khác, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu từ, hình minh họa, hình ảnh hoặc biểu trưng xuất hiện liên quan đến Ứng dụng này, và vẫn là tài sản độc quyền của Chủ sở hữu hoặc người cấp phép và tuân theo sự bảo hộ được cấp bởi luật hiện hành hoặc các điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Các thay đổi đối với các Điều khoản này

Chủ sở hữu có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Trong những trường hợp như vậy, Chủ sở hữu sẽ thông báo thích hợp cho Người dùng về những thay đổi này.

Những thay đổi như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ với Người dùng trong tương lai.

Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ biểu thị sự chấp nhận của Người dùng đối với các Điều khoản đã sửa đổi. Nếu Người dùng không muốn bị ràng buộc bởi các thay đổi, họ phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu không chấp nhận Điều khoản sửa đổi, một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận.

Phiên bản trước có thể áp dụng sẽ chi phối mối quan hệ trước khi Người dùng chấp nhận. Người dùng có thể lấy bất kỳ phiên bản nào trước đó từ Chủ sở hữu.

Nếu luật hiện hành yêu cầu, Chủ sở hữu sẽ chỉ định ngày mà Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực.

Chuyển nhượng hợp đồng

Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, định đoạt bằng cách nâng cấp hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ theo các Điều khoản này, có tính đến lợi ích hợp pháp của Người dùng. Các quy định về thay đổi của các Điều khoản này sẽ được áp dụng tương ứng.

Người dùng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của họ theo các Điều khoản này theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chủ sở hữu.

Danh bạ

Mọi thông tin liên lạc liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng này phải được gửi bằng thông tin liên hệ được nêu trong tài liệu này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, tính không hợp lệ hoặc không thể thực thi của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Người dùng ở Liên minh Châu Âu

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị hoặc bị coi là vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các bên sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm, theo cách thân thiện, một thỏa thuận về các điều khoản hợp lệ và có thể thực thi, do đó thay thế các phần vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thực thi.

Trong trường hợp không làm như vậy, các điều khoản vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được thay thế bằng các điều khoản luật định hiện hành, nếu được phép hoặc được quy định theo luật hiện hành.

Không ảnh hưởng đến những điều trên, tính vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thực thi một điều khoản cụ thể của các Điều khoản này sẽ không vô hiệu toàn bộ Thỏa thuận, trừ khi các điều khoản bị cắt bỏ là cần thiết cho Thỏa thuận hoặc có tầm quan trọng đến mức các bên sẽ không đã tham gia vào hợp đồng nếu họ biết rằng điều khoản đó sẽ không có hiệu lực hoặc trong trường hợp các điều khoản còn lại sẽ trở thành một khó khăn không thể chấp nhận được đối với bất kỳ bên nào.

Người dùng Hoa Kỳ

Bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không thể thực thi như vậy sẽ được giải thích, hiểu và cải cách trong phạm vi cần thiết một cách hợp lý để làm cho nó hợp lệ, có thể thực thi và nhất quán với mục đích ban đầu của nó. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa Người dùng và Chủ sở hữu đối với chủ đề của Hợp đồng này và thay thế tất cả các thông tin liên lạc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các thỏa thuận trước đó, giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Các Điều khoản này sẽ được thực thi ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này chịu sự điều chỉnh của luật pháp nơi Chủ sở hữu đặt trụ sở, như được tiết lộ trong phần liên quan của tài liệu này, không liên quan đến các nguyên tắc xung đột luật.

Ngoại lệ đối với Người tiêu dùng Châu Âu

Tuy nhiên, bất kể điều gì ở trên, nếu Người dùng đủ điều kiện là Người tiêu dùng Châu Âu và thường trú tại quốc gia nơi luật pháp quy định tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng cao hơn, thì những tiêu chuẩn cao hơn đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Địa điểm tài phán

Thẩm quyền độc quyền để quyết định bất kỳ tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này thuộc về tòa án nơi Chủ sở hữu đặt trụ sở, như được hiển thị trong phần liên quan của tài liệu này.

Ngoại lệ đối với Người tiêu dùng Châu Âu

Những điều trên không áp dụng cho bất kỳ Người dùng nào đủ điều kiện là Người tiêu dùng Châu Âu, cũng như Người tiêu dùng ở Thụy Sĩ, Na Uy hoặc Iceland.

Các định nghĩa và tham chiếu pháp lý

Ứng dụng này (hoặc Ứng dụng này)

Thuộc tính cho phép cung cấp Dịch vụ.

Thỏa thuận

Mọi ràng buộc pháp lý hoặc mối quan hệ hợp đồng giữa Chủ sở hữu và Người dùng, được điều chỉnh bởi các Điều khoản này.

Người dùng Doanh nghiệp

Bất kỳ Người dùng nào không đủ điều kiện là Người tiêu dùng.

Châu Âu (hoặc Châu Âu)

Áp dụng khi Người dùng có mặt thực tế hoặc có văn phòng đăng ký của họ ở Liên minh Châu Âu, bất kể quốc tịch.

Chủ sở hữu (hoặc Chúng tôi)

Cho biết (các) thể nhân hoặc pháp nhân cung cấp Ứng dụng này và / hoặc Dịch vụ cho Người dùng.

Dịch vụ

Dịch vụ do Ứng dụng này cung cấp như được mô tả trong các Điều khoản này và trên Ứng dụng này.

Điều khoản

Tất cả các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng Ứng dụng này và / hoặc Dịch vụ như được mô tả trong tài liệu này, bao gồm mọi tài liệu hoặc thỏa thuận liên quan khác và được cập nhật theo thời gian.

Người dùng (hoặc Bạn)

Cho biết bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào sử dụng Ứng dụng này.

Người tiêu dùng

Bất kỳ Người dùng nào đủ tư cách là một thể nhân truy cập hàng hóa hoặc dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, hay nói chung là hành động cho các mục đích bên ngoài thương mại, kinh doanh, thủ công hoặc nghề nghiệp của họ.